Paseo floral

Paseo floral / Floral walk
Floral walk in Braga (Avenida da Liberdade)